• Home
  • About the Journal
  • Electronic Journal
  • Ethcis Statement
  • Online submission
  • Contact us
  • Chinese

In November 2019, based on the statistical analysis of the Chinese Science and Technology Papers and Citation Database (CSTPCD), the China Institute of Science and Technology Information comprehensively evaluated the quality and influence of academic papers in the past five years, and 1% highly cited papers in each discipline are called top academic papers. China publishes about 500,000 Chinese papers each year, which is 1%, so it is also called F5000 papers. The list is as follows:

1 The progress in the strategic research and survey of rare earth, rare metal and rare-scattered elements mineral resources.WANG Denghong, WANG Ruijiang, LI Jiankang, ZHAO Zhi, YU Yang, DAI Jingjing, CHEN Zhenhui, LI Dexian, QU Wenjun, DENG Maochun, FU Xiaofang, SUN Yan, ZHEN Guodong. Geology in China, 2013, 40(2): 361-370.

2 Geology, geochemistry and metallogenic epoch of the Katebasu large-sized gold deposit, Western Tianshan Mountains, Xinjiang. ZHANG Qi, XUE Chunji, ZHAO Xiaobo, FENG Bo, XING Hao, MO Xuanxue, ZHAO Shuming, YANG Weizhong, XING Ling. Geology in China,2015,42(3): 411-437.

3 Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance. ZHANG Zhaowei, LI Wenyuan, QIAN Bing, WANG Yalei, LI Shijin, LIU Changzheng, ZHANG Jiangwei,YANG Qi’an, YOU Minxin, WANG Zhian. Geology in China, 2015, 42(3): 438-451.

4 Chronological and gechemical charcateristics of the Baixintan Ni-Cu deposit in Eastern Tianshan Mountains, Xinjiang, and their implications for Ni-Cu mineralization. WANG Yalei, ZHANG Zhaowei, YOU Minxin, LI Xin, LI KanWANG Bolin. Geology in China, 2015, (3): 452-467.

5 Factor analysis in geochemical survey of the Shangxu gold deposit, northern Tibet. LIU Hong, HUANG Hanxiao, LI Guangming, XIAO Wanfeng, ZHANG Zhilin, LIU Bo, MA Dongfang, DONG Lei, MA Dong. Geology in China, 2015, (4): 1126-1136.

6 Petrogenetic setting of andsites in Rongna ore block, Tiegelong Cu (Au-Ag) deposit, Duolong ore concentration area, Tibet: Evidence from zircon U-Pb LA-ICP-MS dating and petrogeochemistry of andsites. WANG Qin,TANG Juxing,FANG Xiang,LIN Bin,SONG Yang,WANG Yiyun,YANG Huanhuan,YANG Chao,LI Yanbo,WEI Lujie,FENG Jun,LI Li. Geology in China, 2015,42(5):1324-1336.

7 Geological and geochemical characteristics of theWeilasito Sn-Zn deposit, Inner Mongolia.ZHU Xinyou,ZHANG Zhihui,FU Xu,LI Boyang,WANG Yanli,JIAO Shoutao,SUN Yalin. Geology in China, 2016, 43(1): 188-208.

8 A preliminary study of the Triassic large-scale mineralization in China and its geodynamic setting. MAO Jingwen, ZHOU Zhenhua, FENG Chengyou, WANG Yitian, ZHANG Changqing, PENG Huijuan, YU Miao. Geology in China, 2012, 39(6): 1437-1471.

9 Metallogeny of iron deposits and resource potential of major iron minerogenetic units in China. LI Houmin, WANG Denghong, LI Lixing, CHEN Jing, YANG Xiuqing, LIU Mingjun. Geology in China, 2012, 39(3): 559-580.

10 Marine shale gas in the Lower Paleozoic of Sichuan Basin and its periphery: A case study of the Wufeng-Longmaxi Formation of Jiaoshiba area. GUO Xusheng, HU Dongfeng, WEN Zhidong, LIU Ruobing. Geology in China, 2014, 41(3): 893-901.

11 Peservoir-forming pattern of “four-storey” hydrocarbon accumulation in Anchang syncline of northern Guizhou Province. ZHAI Gangyi,BAO Shujing,PANG Fei,REN Shoumai,CHEN Ke,WANG Yufang,ZHOU Zhi,WANG Shengjian. Geology in China, 2017, 44(1): 1-12.

12 The assessment of geothermal resources potential of China. LIN Wenjing, LIU Zhiming, WANG Wanli, WANG Guiling. Geology in China, 2013, 40(1): 312-321.

13 SHRIMP U-Pb dating of zircons from volcanic-intrusive complexes in the Xiangshan uranium orefield, Jiangxi Province, and its geological implications. CHEN Zhengle, WANG Yong, ZHOU Yonggui, HAN Fengbin, WANG Ping’an, GONG Hongliang, SHAO Fei, TANG Xiangsheng, XU Jinshan. Geology in China, 2013, 40(1): 217-231.

14 Zircon U-Pb dating of Neoproterozoic tuff in South Gaungxi and its implications for stratigraphic correlation. GAO Linzhi, LU Jipu, DING Xiaozhong, WANG Hanrong, LIU Yanxue, LI Jiang. Geology in China, 2013, 40(5): 1443-1452.

15 Subdivision of tectonic units in China based on aeromagnetic data. XIONG Shengqing,YANG Hai,DING Yanyun,LI Zhankui. Geology in China, 2018, 45(4): 658-680.

16 The formation and evolution of ancient blocks in Xinjiang. SHU Liangshu, ZHU Wenbin, WANG Bo, WU Changzhi, MA Dongsheng, MA Xuxuan, DING Haifeng. Geology in China, 2013, 40(1): 43-60.

17 The formation and evolution of the Mesozoic-Cenozoic continental tectonics in eastern China. GE Xiaohong, LIU Junlai, REN Shoumai, YUAN Sihua. Geology in China, 2014, 41(1): 19-38.

18 Tectonic regional subdivision of China in the light of plate theory. LIU Xun, YOU Guoqing. Geology in China,2015,42(1): 1-17.

19 The progress in the study of continental dynamics of the Tibetan Plateau. XU Zhiqin,YANG Jingsui,HOU Zengqian,ZHANG Zeming,ZENG lingsen,LI Haibing,ZHANG Jianxin,LI Zhonghai,MAXuxuan. Geology in China, 2016, 43(1): 1-42.

20 Thinking on Chinese tectonics——Duty and responsibility of Chinese geologists. REN Jishun,ZHAO Lei,LI Chong,ZHU Junbin,XIAO Liwei. Geology in China, 2017, 44(1): 33-43.

21 Deep continental scientific drilling engineering in Songliao Basin: Progress in earth science research. HOU Hesheng,WANG Chengshan,ZHANG Jiaodong,MA Feng,FU Wei,WANG Pujun,HUANG Yongjian,ZOU Changchun,GAO Youfeng,GAO Yuan,ZHANG Laiming,YANG Jin,GUO Rui. Geology in China, 2018, 45(4): 641-657.

You are a visitor1252742  Beijing ICP for 05032737-7  Beijing 110102004559 male may be prepared
All Rights Reserved:
The Competent Units: The Organizer :
Address: Zip Code : The Phone : E-mail:
Beijing Qinyun Science and Technology Development Co., Ltd.