Advanced Search
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Geochemical characteristics and health risk assessment of heavy metal Cd in soil-rice system inWestern Jiangxi Province
  ZHOUMo, MEI Lihui, Liu Bingquan, ZHANG Ming, TANG Zhimin, ZONG Leli, WANG Shangxiao, TIAN Fujin, ZHANG Xiaodong, ZHANG Jie, NIU Xiaonan, HUANG Dingling
  DOI: 10.12029/gc20230620001
  Abstract PDF
  Diversity of methanogenic communities in the deep geothermal water from the Jizhong geothermal area, China
  ZHEN Shijun, ZHAO Jiayi, ZHANG Cuiyun, YIN Miying, ZHANG Sheng
  DOI: 10.12029/gc20220830002
  Abstract PDF
  Source and control factors of main ions and dissolved inorganic carbon in the lakes of Huixian Karst Wetland
  ZHAO Yi, ZOU Shengzhang, SHEN Haoyong, LAN Funing, XIE Hao, LI Jun
  DOI: 10.12029/gc20221025002
  Abstract PDF
  Distribution characteristics, ecological risk assessment and source analysis of heavy metals in soil of Beizhen agricultural area, Jinzhou City, Liao Province
  ZHAO Yan, GUO Changlai, CUI Jian, ZHANG Yanfei, LI Ying, LI Xu Guang, YU Huiming
  DOI: 10.12029/gc20220829001
  Abstract PDF
  Characteristics of mineral saturation index, sources of Sr2+ and SO42- of strontium-rich karst water in Xintian County, Hunan Province and its development and utilization potential
  ZHAO Guangshuai, SU Chuntian, HUANG Qibo, ZHU Yinian, YANG Yang, LUO Fei, LI Xiaopan
  DOI: 10.12029/gc20211224002
  Abstract PDF
  Chromite ore resources characteristic and analysis of supply and demand situation from 2021 to 2035 in China
  ZHANG Zhaozhi, PAN Zhaoshuai, CHE Dong, YAN Qiang, WU Qing
  DOI: 10.12029/gc20220909002
  Abstract PDF
  Depositional environment since Late Pleistocene (113.96 ka) in the northwestern Bohai Bay and its indications to transgression and tectogenesis
  ZHANG Xiaofei, ZHANG Xuebin, ZHANG Yongyi, Niu Shuyin, Sun Aiqun, WANG Yongli, FAN Hangyu, LI Mingchen, HAN Rongwen
  DOI: 10.12029/gc20221207001
  Abstract PDF
  Hydrochemical characteristics of Ahe Formation in eastern Kuqa depression, and its hydrocarbon response
  ZHANG Haizu, XU Tong, XIE Yani, ZHANG Huifang, FAN Shan, CHEN Changchao, HU Chuanqing
  Abstract PDF
  Distribution characteristics and ecological, environmental and biological health effects of lithium in different geological environments
  YU Yang, WANG Denghong, WANG Wei, GAO Juanqin, WANG Chenghui, YU Feng, LIU Shanbao, Kan Lei, Cen Kuang, QIN Yan
  DOI: 10.12029/gc20230316002
  Abstract PDF
  Ten questions and visions of groundwater in the Taklimakan desert: Based on 60-year hydrogeological investigation and research
  YIN Lihe, ZHANG Jun, ZHANG Pengwei, GU Xiaofan, LI Xiaodeng
  DOI: 10.12029/gc20220812001
  Abstract PDF
  Research status and prospect of regional landslide assessment integrating slope deformation characteristics in the complex mountainous area
  YANG Zhihua, WU Ruian, GUO Changbao, Wu Yuming, SHAO Weiwei, YU Pengfei
  DOI: 10.12029/gc20230630002
  Abstract PDF
  Characteristics and health risk evaluation of soil heavy metals in Longshan County, Hunan Province
  XU Qingyang, DAI Liangliang, PENG Zhigang, ZHANG Jun, XIAO Kaiqi, GONG Hao, WU Huanhuan
  DOI: 10.12029/gc20230703001
  Abstract PDF
  Bioavailability and influencing factors of Zn and Cu beneficial elements in soil-crop system in typical farming areas of red layer intermountain basin in the southwest China
  XU Lei, ZHAO Mengsheng, CHEN Weizhi, BA Yong, ZHANG Ya, HOU Qingye, LU Fangfang, QIAN Kun
  DOI: 10.12029/gc20230216002
  Abstract PDF
  Metallogenic conditions and prospecting direction of sandstone-type uranium deposit of Sifangtai Formation in Qian'an area, Songliao Basin
  XING Zuochang, JIA Licheng, WANG Xiujie, LUO Min, WU Dakun, LIU Wusheng, LIN Xiaobin
  DOI: 10.12029/gc20230412001
  Abstract PDF
  Distribution characteristics and resource potential evaluation of lithium in geothermal water in China
  WEI Shuaichao, ZHANG Wei, FU Yong, LIU Feng, YUAN Ruoxi, YAN Xiaoxue, LIAO Yuzhong, WANG Guiling
  DOI: 10.12029/gc20230214001
  Abstract PDF
  Geochemical characteristics, geological genesis and ecological environment evaluation of soil selenium in Chengde, Hebei Province
  WEI Hao, WEI Xiaofeng, WANG Jingbin, ZHU Sujia, YANG Fan, LIANG Zhao, TIAN Xiaoxia, LI Wei, JIA Wenru, YU Kaning
  DOI: 10.12029/gc20211017001
  Abstract PDF
  Comparative study on pore characterization methods of marine and continental transitional shale reservoir
  WANG Zilong, GUO Shaobin
  DOI: 10.12029/gc20200316001
  Abstract PDF
  Metallogenic characteristics and exploration and development status of lithium deposits in Africa
  WANG Qiushu, LI Wen, Chen Qishen, Chen Xiufa, ZHANG Yanfei, Li Yujie
  DOI: 10.12029/gc20221130001
  Abstract PDF
  Preliminary study on the“point-surface dual control” model of geological hazard risk in typical mountainous towns in Gansu Province
  WANG Gaofeng, LI Gang, SUN Xiangdong, LI Hao, TIAN Yuntao, DONG Hanchuan, GAO Youlong, XU Youning, WANG Hongde, LI Ruidong
  DOI: 10.12019/gc20230220001
  Abstract PDF
  Discussion on the relationship between taro quality and eco-geological environment in Jibu, Ganxian County, Jiangxi Province
  WANG Zhenli, ZHANG Lian, LUO Jianlin, LI Fuping, LEI Tianci, HUANG Changsheng, YU Dongsheng, DENG Tongde
  DOI: 10.12029/gc20220826001
  Abstract PDF
  Renewability of groundwater in Changzhou, Jiangsu Province: Based on isotopic technology
  SU Dong, GONG Xulong, YANG Lei, XU Shugang, ZHANG Yan, LÜ Hang, BU Jianwei, GONG Yabing, GU Chunsheng
  DOI: 10.12029/gc20221019001
  Abstract PDF
  Lithofacies paleogeography in the depositional period of the Datangpo Formation of Nanhua System in the Middle and Upper Yangtze Region, SW China and its indication of hydrocarbon accumulation
  SONG Teng, LIN Tuo, LI Fei, LI Haohan, WU Hai, DUAN Ke
  Abstract PDF
  Distribution characteristics and disturbance mechanism of geostress field in complex fault zone: A case study of Upper Paleozoic in Dingbei area of Ordos Basin
  SHEN Jie, XU Hao, DENG Hucheng, HE Jianhua, LI Guofeng, LIU Yan, SONGWeiguo, DENG Naier
  DOI: 10.12029/gc20230421004
  Abstract PDF
  Type, formation mechanism and distribution regularity of landslides in the deeply-incised valley area of Yalong River basin——a case study of Zituoxi–Malangcuo river section
  RAN Tao, XU Ruge, ZHOU Hongfu, ZHANG Jinghua, CHEN Hao, WANG Yuke, SUN Jie, CUI Yanzong
  Abstract PDF
  Meatallogenic law and exploration prospect of the middle part of Nanling metallogeny belt, south China block
  QIN Jinhua, WANG Denghong, WANG Yan, GUO Zhiqiang, LIU Shanbao, HUANG Fan, ZHAO Ruyi
  DOI: 10.12029/gc20230418001
  Abstract PDF
  The characteristics and demand analysis of silver resources in China under the background of new energy
  PAN Zhaoshuai, ZHANG Zhaozhi, CHE Dong, ZHANG Tao, ZHANG Lanying, YANG Wei
  DOI: 10.12029/gc20221113002
  Abstract PDF
  Recharge source, mode and development potential of typical tectonic karst groundwater in the eastern QinghaiXizang Plateau
  MA Jianfei, LI Xiangquan, ZHANG Chunchao, FU Changchang, XIE Xiaoguo, WANG Xiaogang, LI Xinze, ZHANG Dengfei, BAI Zhanxue, WANG Zhenxing
  Abstract PDF
  Chronological stratigraphy and palaeogeographic pattern of Neoproterozoic Qingshuijiang Formation in Central Guizhou Province
  Lü Liuyan, QIAO Weitao, CHEN Ren, LI jing, YU Ning, HU Xinrui, LIU Qin
  Abstract PDF
  Groundwater resources and environmental geologic problems in Hainan Island
  LU Li, FAN Lianjie, PEI Lixin, ZOU Shengzhang, LIN Yongsheng, DENG Rixin, Wang Zhe
  Abstract PDF
  Geochemical characteristics of Zinc in soil and prediction of Zn-rich wheat cultivating areas in Weining Plain, Northwest China
  LIU Zhijian, ZHANG Xiu, DONG Yuanhua, QING Chengshi, CHENG Xia, ZHAO Wanfu, LI Xiaohui, SANG Li, HAI Long
  DOI: 10.12029/gc20220705002
  Abstract PDF
  Exploration and research progress of magmatic copper-nickel-cobalt sulfide deposits in the north-eastern margin of the Qinghai-Tibetan Plateau
  LIU Yuegao, ZHANG Jiangwei, FENG Zhixing, YANG Shunlong, WANG Yizhong, LI Jiqing, ZHAO Zhiyi, WANG Zhian, LI Shulei, CHEN Zhengguo, WANG Houfang
  DOI: 10.12029/gc20230128003
  Abstract PDF
  Spatial distribution characteristics of hydrochemistry in contaminated sites based on groundwater stratification technology: a case study of a landfill in Hubei Province
  LIU Xuehao, ZOU Jin, YI Chenyun, WANG Ping, WANG Lei, LI Jiangshan, LONG Sijie, HUANG Changsheng
  DOI: 10.12029/gc20230209001
  Abstract PDF
  Formation characteristics of hot springs and its development prospects in mountain areas around the capital of China
  LIU Weipeng, JIA Xiaofeng, ZHANG Zichun, ZHANG Qiuxia, MA Guangwei, YANG Li, LI Shengtao
  DOI: 10.12029/gc20230708001
  Abstract PDF
  Characteristics of trace and rare earth elements in Dongqiyishan fluorite deposit, Inner Mongolia: Indication of ore-forming material sources
  LIU Tianhang, GAO Yongbao, LIU Jiajun, WEI Liyong, TANG Weidong, LI Zonghui, HE Jiale, LI Jiawei
  DOI: 10.12029/gc20220816002
  Abstract PDF
  Differentiation characteristics and dynamic mechanism of synergistic changes of surface soil water and its salt in different seasons in arid area
  LIU Pengfei, ZHANG Guanghui, CUI Shangjin, NIE Zhenlong, CAO Le, CUI Haohao, WANG Qian
  DOI: 10.12029/gc20220401007
  Abstract PDF
  Migration enrichment and health risk assessment of oasis soil fluorine in typical arid areas
  LIU Jingyu, HE Yinfeng, GENG Jianyang, HU Hongli, DU Guer·weiwei, ZHANG Yi, CHEN Zhichao
  DOI: 10.12029/gc20230417001
  Abstract PDF
  Geological setting, spatiotemporal distribution of predominant metal deposits in eastern section of China, Mongolia and Russia
  LIU Jinlong, LI Zhumin, ZHOU Yongheng, DONG Cunjie
  DOI: 10.12029/gc20230215001
  Abstract PDF
  The north-south structure zone of Jilong valley in Xizang (Tibet) and its restriction on the geological safety of the engineering construction across the Himalaya Mountains
  LIU Han, SUN Xianfeng, GUO Jing, ZHANG Shizhen, GOU Zhengbin, LI Jun, Wang Baodi
  DOI: 10.12029/gc20220825004
  Abstract PDF
  Characteristic of faults and its control on hydrocarbon accumulation in Laoyemiao structural belt, Nanpu Depression
  LIU Haiqing, JIN Pengbo, LIU Jingdong, LIU Hua, ZOU Juan, CHEN Lei
  DOI: 10.12029/gc20220910001
  Abstract PDF
  Distribution characteristics, influencing factors of Fe and Mn of shallow groundwater in the plateau valley city, Xining, Qinghai Province and its impacts of ecological environment
  LIU Chunyan, LIU Jingtao, ZHU Liang, ZHANG Yuxi, JING Jihong, HUANG Guanxing, ZHOU Bing, CHEN Xi, XIE Fei, LI Bei
  DOI: 10.12029/gc20230307003
  Abstract PDF
  Geothermal distribution and forming mechanism: Insight from 3D numerical simulation on Yangbajing-Ningzhong Basin, Tibet
  LIU Chang, SU Jinbao
  DOI: 10.12029/gc20230601001
  Abstract PDF
  Breakthrough and revelation of ultra-shallow shale gas exploration in complex structural area of northern Guizhou: Taking Well RX1 as an example
  LIN Ruiqin, WANG Yisong, SHI Fulun, LIU Dadong, ZHANG Daquan, FENG Xia, ZHOU Zhe, CHEN Yi, ZHAO Fuping, ZHANG Ziya, DU Wei
  DOI: 10.12029/gc20230317002
  Abstract PDF
  Petrophysical characteristics of bauxite in Ordos Basin and conception of deep exploration and mining
  LI Zhizhong, LUO Tengyue, ZHANG Yi, XIA Peng, MU Huayi, SUN Pingping, WANG Jianhua, WANG Xin
  DOI: 10.12029/gc20221009002
  Abstract PDF
  Distribution of Quaternary sedimentary thickness in South China Sea and its main controlling factors
  LI Xuejie, SUN Meijing, CHEN Jiale, GAO Hongfang, PENG Xuechao, ZHANG Yong, RUAN Xiaoyan
  DOI: 10.12029/gc20220930001
  Abstract PDF
  Correlation analysis of formation and ecological characteristics and application of environmental restoration-Based on the practice of Luoshan area in the western section of Dabie Mountains
  LI Xin, DONG Haogang, XIE Xiang, LUO Minxuan, WU Feng, YANG Tao, HUANG Jinyan
  DOI: 10.12029/gc20220918002
  Abstract PDF
  Relationship between heavy metals and clay minerals in farmland soil around industrial zone and health risk assessment
  LI Wenpeng, SHI Xiaolong, LIU Jianzhang, CHEN Shuang, CAI Kui, SONG Zefeng, Tian Haofei
  Abstract PDF
  Geological characteristics and mineralization of sandstone type uranium deposit in Baiyanhua area, Western Erlian Basin
  LI Tong, YU Rengan, RONG Hui, YANG Tongxu, SI Qinghong, ZHU Qiang, PENG Shenglong, TANG Yongxiang, QUAN Xiaoqin
  DOI: 10.12029/gc20220718001
  Abstract PDF
  Quantitative evaluation of shale brittleness based on statistics: Taking shale of Niutitang Formation in western Hubei as an example
  LI Juan, WANG Shengjian, TIAN Yukun, ZHOU Hui, LIU Ce, XUE Zongan
  Abstract PDF
  Depositional characteristics and model of the deep-water debris flow of the Mid-Late Jurassic Lagongtang Formation in the Nagqu area, Tibet
  LI Fenqi, ZHENG Rongcai, ZHANG Shizhen, LI Jun, LIU Han, QIN Yadong
  Abstract PDF
  Effects of characteristic pollutants in leather sludge leachate on soil ammonia nitrogen transformation and microbial community structures
  KONG Xiangke, Li Yi, WANG Ping, HAN Zhantao, LIU Shenghua, ZHANG Zhaoji, WANG Yanyan
  Abstract PDF
  Development stage of Jurassic Che-Mo Paleouplift in the Junggar Basin and its constraints on sedimentary system
  KONG Jiahao, ZHANG Guanlong, XU Shumei, WANG jinduo, ZENG Zhiping, WANG Qianjun, REN Xinchen, WU Xiangfeng, SHU Pengcheng, MA Huilei, CUI Huiqi
  Abstract PDF
  Thermochronology of Meso-Cenozoic uplift and tectonic growth of the Longmenshan Thrust Belt
  JIN Wenzheng, BAI Wankui, YE Zhixu
  DOI: 10.12029/gc20220306001
  Abstract PDF
  Evolution of the Yangtze River and its implications for prevention and control to flood disaster
  JIANG Yuehua, CHEN Lide, XIANG Fang, ZHU Jinqi, GUO Shengqiao, GONG XÜlong, YOU Wenzhi, ZHOU Quanping, NI Huayong, WANG Donghui, LIU Guangning, MA Teng, SU Jingwen, CHENG Heqin, YANG Hai, LIU Lin, JIN Yang, ZHANG Hong, YANG Hui, MEI Shijia, QI Qiuju, LÜ Jinsong, HOU Lili
  Abstract PDF
  Distribution pattern of saline minerals in surface sediments from lakes in the Badain Jaran desert and its implications for climate-environmental reconstruction
  JIANG Gaolei, WANG Nai'ang, LI Zhuolun, LI Meng, SU Xianbao, NING Kai
  Abstract PDF
  Evaluation of deep granitic geothermal resource potential based on discrete fracture network model: Taken as an example of the 3003.17m geothermal exploration well in Wendeng granite body in Shandong Province
  JIANG Haiyang, CAO Yanling, LIU Lian, KANG Fengxin, CUI Su, GUO Liangliang, SUN Zhe
  DOI: 10.12029/gc20221104002
  Abstract PDF
  Spatial distribution, origin, and health risk assessment of nitrate in groundwater of Cenozoic basalts in Zhangbei county, Hebei Province
  HE Jin, MA Xuemei, DENG Qijun, ZHENG Yidi, LIU Zhao
  DOI: 10.12029/gc20220724001
  Abstract PDF
  Late Pliocene(6.8~0.004 Ma) vegetation evolution and sea-level fluctuations on the southern coastal plain of Laizhou Bay, Bohai Sea, China
  HAO Xiudong, LAO Yueying, OUYANG Xuhong, LIAO Nanyan, JIANG Xingyu, WANG Fu, TIAN Lizhu, SHI Peixin, CHEN Yongsheng, WANG Hong, LI Jianfen, SHANG Zhiwen
  Abstract PDF
  Fracture characteristics of Triassic Yanchang Formation in Gufengzhuang Area, Western Ordos Basin, and its control on low permeability reservoirs
  GUO Hui, ZHANG Hongge, CHEN Jiangmeng, SHAO Xiaozhou, LIU Chiyang, WANG Jianqiang, LEI Linlin, LI Jun, WANG Jian, HUANG Lei
  Abstract PDF
  Evaluation of karst groundwater quality in Beijingand its eco-environmental effects
  GUO Gaoxuan, DAI Yindong, XU Liang, ZHU Lin, QI Qi, OUZhiliang, SHEN Yuanyuan
  DOI: 10.12029/gc20230423001
  Abstract PDF
  The first discovery of medium scale magmatic molten nickel deposit in the western part of the North Qilian orogenic belt
  GONG Zhenzhong, YANG Zhenxi, ZHAO Jichang, ZHOU Zhaoming, GUO Feng, REN Changxu, JING Delong
  DOI: 10.12029/gc20230216001
  Abstract PDF
  Detrital zircon U–Pb age and provenance analysis of Dacaotan Formation in the Qiagai area of theWwest Qinling orogenic belt
  GONG Wenqiang, SU Kui, ZHANG Zhen, GAO Wei, Zhao Chao, WEI Liyong, Wang Ate, HE Jiale
  Abstract PDF
  Relationship between Indosinian magmatic activity and Li-Be-rare metal mineralization in the eastern section of West Kunlun and its implications for prospecting
  GAO JingGang, LIANG Ting, FENG YongGang, TAN Xijuan, LIU Yanrong, LI Yong, ZHAO Ruyi, ZHOU Bin, and ZHANG Jianxin
  DOI: 10.12029/gc20230314001
  Abstract PDF
  Characteristics and causes of acidic shallow groundwater in Gannan area in the upper reaches of Dongjiang River Basin ——Take Xunwu area as an example
  FU Yu, DONG Haogang, LI Lixiang, FANG Hongjin, YUAN Dongfang, ZHOU Shiyang
  DOI: 10.12029/gc20220805004
  Abstract PDF
  Late Triassic paleogeographic inversion and its control on source rocks in the Qiangtang Basin, Xizang (Tibet)
  FU Xiugen, CHEN Minghao, WANG Jian, WEI Hengye, ZENG Shengqiang, WANG Zhongwei, SHEN Lijun, ZUO Gang
  DOI: 10.12029/gc20230307001
  Abstract PDF
  Water quality, genetic model, and potential development and use of the Hoh Xil Budongquan spring on the northern Qinghai–Tibet Plateau
  FU Changchang, LI Xiangquan, ZHANG Wenjing, CHENG Xu, BAI Zhanxue, LI Jinqiu
  Abstract PDF
  Development characteristics of Lower Carboniferous Jiusi Formation dark shale in well GWD-2 and it’s constraint to hydrocarbon generation center in the northwest of Yadu-Ziyun-Luodian aulacogen, the upper Yangtze Platform
  FENG Weiming, LIN Jiashan, LI Rong, ZHAO Zhan, PENG jun, YU Qian, YANG Ping, CAO Junfeng, ZHAI Kun, LIU Wei, YE Dingnan
  DOI: 10.12029/gc20221228001
  Abstract PDF
  7.8~7.4 ka environment of diatom-rich layer and relative sea level change in the south pain of the Haihe River, Tianjin
  FANG Jing, WANG Fu, SHANG Zhiwen, YAN Xia, LIU Yufei, WANG Tianjiao, KANG Qinwei, QU Yinghui
  Abstract PDF
  Geochemical characteristics of sand (mud) rocks of Saihan Formation in Erennur sag and their constraints on uranium mineralization
  DUAN Ming, ZHANG Bo, TANG Chao, XIE Yu, TENG Xueming, ZHANG Qi, XU Zenglian, WEI Anjun, JIANG Zhiquan
  Abstract PDF
  The characteristics and potential of vanadium resources in China
  DING Jianhua, ZHANG Yong, LI Lixing, YE Huishou, LI Houmin, FU Xuerui
  DOI: 10.12019/gc20230526003
  Abstract PDF
  Geological characteristics and favorable area prediction of shale gas in Cambrian Wuxun Formation in the southwestern margin of Xuefeng uplift, China
  DAN Yong, YAN Jianfei, ZHANG Qingyu, MA Long, NIE Guoquan, JI Shaocong
  DOI: 10.12029/gc20220717001
  Abstract PDF
  Correlation between available Cd in the typical contaminated farmland soil and Cd in rice seeds and its health risk in Jiangsu Province
  CUI Xiaodan, LIAO Qilin, REN Jinghua, FAN Jian, LIU Weijing, XU Hongting, ZHOU Qiang, HUANG Shunsheng, WANG Ziyi, ZHU Baiwan
  DOI: 10.12029/gc.20211125001
  Abstract PDF
  Mechanism of organic-rich shale formation and shale gas enrichment in the Carboniferous Tian’eping Formation from the Xiangzhong Depression
  CHEN xiaohong, SHI Wanzhong, TIAN Wei, HE Hongsheng, LI Hai
  Abstract PDF
  Apatite fission track analysis of tectono-thermal history in the Xiushui area, southern Songliao Basin
  CHEN Shuwang, SUN Shouliang, ZHANG Tao, Barry P. Kohn, Andrew Gleadow, LIU Yan, Ling Chung, LI Yongfei, DING Qiuhong
  Abstract PDF
  Study on ecosystem degradation risk based on health and resilience: Take the Chahannur Lake basin of Bashang Plateau for example
  CHEN Peng, ZHANG Bing, MA Rong, SHI Jiansheng, SI Letian, WU Jun, ZHAO Lefan
  DOI: 10.12029/gc20220415002
  Abstract PDF
  Metallogenic regularity of caesium deposits in China
  CHEN Binghan, LI Peng, LIU Jiannan
  DOI: 10.12029/gc20220321002
  Abstract PDF
  Research progress of stable isotopic geochemistry of cadmium and zinc and its harm and control in soil and other geological bodies
  CAO Ruiqin, YANG Zhongfang, YU Tao
  DOI: 10.12029/gc20230522001
  Abstract PDF
  Distribution characteristics and ecological risk assessment of soil heavy metal in Yuanzhou District of Guyuan City, Ningxia
  BI Shuhai, ZHOU Wenhui, YUAN Guoli, GAO Qi, LI Yongchun, TAI Surigala
  DOI: 10.12029/gc20221025004
  Abstract PDF
  Characteristics of geothermal resources and carbon emission reduction potential in Dafeng District, Jiangsu Province
  WU Shanshan, YAO Weijun, LIANG Xingjiang, ZHOU Juan, JIA Zhijie, DONG Maogan, NIU Shuyin, CHEN Chao, YANG Binbin, ZHU Peng
  DOI: 10.12029/gc20220706002
  Abstract PDF
  Category
  Tectonic settings discussion of magmatic nickel−cobalt sulfide deposits in the eastern Kunlun orogenic belt
  ZHANG Zhaowei, QIAN Bing, WANG Yalei, LI Wenyuan
  2024, 51(2): 371-384. DOI: 10.12029/gc20200829001
  Abstract FullText HTML PDF
  Constraints on metallogenic age from cryptoexplosive breccia in Naruo Cu(Au) deposit, Xizang
  GAO Ke, SONG Yang, LIU Zhibo, YANG Huanhuan, LIN Bin, LI Faqiao
  2024, 51(2): 385-398. DOI: 10.12029/gc20201104002
  Abstract FullText HTML PDF
  Structural ore−controlling mechanism of the Qingshan lead−zinc deposit in northwestern Guizhou, China and its implications for deep prospecting
  SONG Danhui, HAN Runsheng, WANG Feng, WANG Mingzhi, HE Zhi, ZHOU Wei, LUO Da
  2024, 51(2): 399-425. DOI: 10.12029/gc20200828002
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on the ore−forming fluids, materials sources and genesis of Erdaohe Pb−Zn−Ag deposit, Inner Mongolia
  JIAO Tianlong, LI Jinwen, GUO Xiangguo, SHE Hongquan, REN Chenghao, LI Changjian
  2024, 51(2): 426-442. DOI: 10.12029/gc20200719003
  Abstract FullText HTML PDF
  Geological and mineralization characteristics of Manono–Kitotolo Li−Cs−Ta pegmatite in the Democratic Republic of Congo
  ZENG Ruiyin, ZHU Xinyou, WANG Rong, LI Qingzhe, ZHAN Yong, ZHANG Xiong, SUN Ning, LI Liang, TAN Kangyu, HUANG Jianye
  2024, 51(2): 443-456. DOI: 10.12029/gc20200819002
  Abstract FullText HTML PDF
  Harmfulness of fluorine−bearing groundwater and its current situation and progress of treatment technology
  LI Xiangzhi, CAO Wengeng, LI Ying, ZHAO Zhipeng, REN Yu, XIAO Shunyu, LI Zeyan, NA Jing
  2024, 51(2): 457-482. DOI: 10.12029/gc20230513001
  Abstract FullText HTML PDF
  Mantle convection inversion: Perspective and hypothesis of global inversion tectonics
  HU Wangshui, LI Xiyuan, TANG Yong, LI Tao, LEI Zhongying
  2024, 51(2): 483-498. DOI: 10.12029/gc20200605004
  Abstract FullText HTML PDF
  Groundwater resources and environmental geologic problems on Hainan Island
  LU Li, FAN Lianjie, PEI Lixin, ZOU Shengzhang, LIN Yongsheng, DENG Rixin, WANG Zhe
  2024, 51(2): 499-510. DOI: 10.12029/gc20220603001
  Abstract FullText HTML PDF
  Type, formation mechanism and distribution regularity of landslides in the deeply incised valley area of Yalong River Basin——A case study of Zituoxi–Malangcuo river section
  RAN Tao, XU Ruge, ZHOU Hongfu, ZHANG Jinghua, CHEN Hao, WANG Yuke, SUN Jie, CUI Yanzong
  2024, 51(2): 511-524. DOI: 10.12029/gc20220329004
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution, occurrence and exploration prospect of associated rare earth elements in Yichang phosphate deposit, Hubei Province
  LIU Lin, WANG Dazhao, CHEN Aizhang, CAI Xiongwei
  2024, 51(2): 525-546. DOI: 10.12029/gc20221027003
  Abstract FullText HTML PDF
  New perspectives on geological science and strategic thinking on geological work in the New Era
  SHI Junfa, WU Linqiang, WANG Quan, FANG Yuan, YANG Zongxi, YAO Xiaofeng, JIA Delong
  2024, 51(2): 547-560. DOI: 10.12029/gc20240129002
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and feature analysis of regional loess landslides based on UAV tilt photogrammetry 3D modeling
  MAO Zhengjun, YU Haiyong, LIANG Wei, MA Xu, ZHONG Jiaxin, GAO Guangsheng, SHI Shuojie, TIAN Yanshan
  2024, 51(2): 561-576. DOI: 10.12029/gc20230825002
  Abstract FullText HTML PDF
  Controls of paleoclimate and sea−level changes on the high−frequency sequence of shallow−water carbonates: A case study of the Longwangmiao Formation in the central Sichuan Basin
  ZHAO Yuru, GAO Da, HU Mingyi, ZHENG Chao, LI Jia, XIE Wuren
  2024, 51(2): 577-591. DOI: 10.12029/gc20210809001
  Abstract FullText HTML PDF
  Late Cretaceous to Early Paleocene sedimentary environment evolution: Geochemical evidences of Well PBX1 in the southwestern Tarim Basin
  YUE Yong, JIANG Shu, TIAN Jingchun, LIN Xin
  2024, 51(2): 592-605. DOI: 10.12029/gc20200621001
  Abstract FullText HTML PDF
  Sediment recycling in the northern Qaidam Basin margin during the Cenozoic: A case study from the Dahonggou section
  SANG Shengping, LU Haijian, YE Jiacan, PAN Jiawei, LI Haibing
  2024, 51(2): 606-622. DOI: 10.12029/gc20201226001
  Abstract FullText HTML PDF
  Stromatolites of the Ediacaran Dengying Formation in Hefeng, western Hubei Province and its ecological environment discussion
  WANG Jianpo, WEI Kai, LI Yue, LI Qijian
  2024, 51(2): 623-631. DOI: 10.12029/gc20200607003
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, geochemistry and lithosphere extension of Kafang diabase in Gejiu area, Yunnan Province
  SHANG Zhi, CHEN Yongqing, TONG Xiang, SHEN Silian
  2024, 51(2): 632-649. DOI: 10.12029/gc20200906003
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution characteristics and influencing factors of Selenium in soil from Lianjiang Dam in Huishui County, Guizhou Province
  XI Chaozhuang, ZHANG Pengfei, WU Linfeng, YANG Mingtai, FAN Yunfei, XIA Haodong
  2024, 51(2): 650-662. DOI: 10.12029/gc20201220002
  Abstract FullText HTML PDF
  Hydrochemistry−isotope characteristics and quality assessment of groundwater in the Beiluo River Basin, Shaanxi Province
  ZHOU Yinzhu, MA Tao, YUAN Lei, LI Fucheng, HAN Shuangbao, ZHOU Jinlong, LI Yong
  2024, 51(2): 663-675. DOI: 10.12029/gc20220401003
  Abstract FullText HTML PDF
  Establishment and application of evaluation system for development and utilization of selenium−rich land: A case study in Lintong District, Xi'an
  REN Rui, CHAO Xu, ZHANG Lijun, ZHI Qian, XU Cuiling, LING Dandan, MA Yumei, CHEN Jiping, QIAO Xinxing, DU Shaoxi
  2024, 51(2): 676-688. DOI: 10.12029/gc20230813003
  Abstract FullText HTML PDF
  Late Pliocene(6.8−0.004 Ma)vegetation evolution and sea−level fluctuations on the southern coastal plain of Laizhou Bay, Bohai Sea, China
  HAO Xiudong, LAO Yueying, OUYANG Xuhong, JIANG Xingyu, WANG Fu, TIAN Lizhu, SHI Peixin, CHEN Yongsheng, WANG Hong, LI Jianfen, SHANG Zhiwen
  2024, 51(2): 689-700. DOI: 10.12029/gc20210804001
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovery of large−scale andalusite deposit in Maluli, Zhangxian county, Gansu Province
  WANG Peng, YANG Bo, FAN Xinxiang, YE Honggang, LUO Guanwen
  2024, 51(2): 701-702. DOI: 10.12029/gc20231006001
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovery of dip thick and large concealed gold orebody in the south of Nanjinshan, Beisahn, Gansu Province
  LIU Yongbiao, HU Xiaochun, LI Shengye, ZHAO Jichang, YANG Zhenxi, ZHAO Xianrui
  2024, 51(2): 703-704. DOI: 10.12029/gc20230509001
  Abstract FullText HTML PDF
  First discovery of industrial scale skarn-type copper deposit in the Tieshanlong tungsten ore field, southern Jiangxi Province
  LI Wei, LIU Cuihui, LI Yongsheng, YUAN Huixiang, LU Jie, LIAN Dunmei, YUAN Qiwen, TAN You
  2024, 51(2): 705-706. DOI: 10.12029/gc20231115002
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovery of gold deposit in the Shuixie Zhifanghe copper–cobalt district in Yongping County, western Yunnan Province, SW China
  FENG Zhijun, XUE Chuandong, WEI Aiying, WANG Wei, LI Guo
  2024, 51(2): 707-709. DOI: 10.12029/gc20230621001
  Abstract FullText HTML PDF
  Geological characteristics of the newly discovered copper deposits by exploration in Asia continent since the 21st century
  CHEN Xifeng, ZHANG Chao, ZHANG Zhenfang, WANG Qiushu, CHEN Xiufa, ZHANG Fuliang, HUANG Xia, ZHANG Weibo, ZHAO Dongjie, LI Yulong, YU Rui, WANG Liangliang, HE Xuezhou, WANG Yanggang, HAO Lirong, WANG Xiaoning
  2024, 51(2): 710-718.
  Abstract FullText HTML PDF

  Top View Top Download Top Cited